فولاد مبارکه و برق منطقه ای اصفهان امضا کردند؛ تفاهم نامۀ بهره برداری، نگهداری و تعمیرات پست 400 کیلوولت زنده رود

بر اساس تفاهمنامهای که به امضای مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و مدیرعامل شرکت برق منطقــــــهای اصفهـــــــــــان رسیــــــد، بهرهبرداری از پست 400 کیلوولت زندهرود که در رینگ شبکۀ سراسری انتقال برق قرار دارد به فولاد مبارکه و عملیات نگهداری و تعمیرات این پست به برق منطقهای اصفهان واگذار شد. به گزارش خبرنگار فولاد، در این جلسه مهندس عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه، تعامل و همکاری سازندۀ صنعت برق و شرکت فولاد مبارکه را گامی ارزشمند در راه اعتلای صنعت و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و ضمن قدردانی از زحمات مدیران و کارکنان شرکت برق منطقهای اصفهان بر گسترش این همکاریها تأکید کرد. در ادامه، مهندس موسی رضایی مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان از فولاد مبارکه بهعنوان بزرگترین و خوشنامترین مشترک برق صنعتی وزارت نیرو نام برد و گفت: این شرکت در سختترین لحظات بهویژه در ساعات اوج بار در تابستان ضمن مدیریت و حفظ روند تولید خود، صنعت برق کشور را نیز با همکاری و تعامل سازنده یاری کرده است. وی با اشاره به پروژههای در حال اجرا در مجموعۀ پستهای برق جدید فولاد مبارکه به اهمیت همکاری و تعامل سازندۀ طرفین در اجرای این پروژهها تأکید کرد. موسی رضایی با اشاره به سابقۀ طولانی و موفق بهرهبرداری از پستهای 400 کیلوولت در شرکت فولاد مبارکه گفت: با توجه به واگذاری بهرهبرداری پست زندهرود به واحد توزیع برق شرکت فولاد مبارکه و اطمینان خاطر از این شرکت درخصوص هماهنگی و رعایت کامل دستورالعملها، بهرهبرداری از پست 400 کیلوولت به شرکت فولاد مبارکه و کارِ تعمیرات و نگهداری از آن به برق منطقهای اصفهان واگذار شد. مدیرعامل شرکت برق منطقهای اصفهان با اشاره به بازدید خود و هیئت همراه از ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم و روند تکمیل پروژههای توسعۀ ظرفیت پستهای برق شرکت فولاد مبارکه شامل مجموعۀ پستهای 400 کیلوولت زندهرود، پست 400 کیلوولت NIS2 و پست 63 کیلوولت MIS2 از میزان پیشرفت این پروژهها قدردانی کرد و بر اتمام عملیات و برقدار کردن پستهای NIS2 و MIS2 از طریق پست زندهرود و فعال کردن دیماند جدید خریداریشده از طریق این پست تأکید نمود. در ادامۀ این جلسه، مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه با اشاره به نقش پست 400 کیلوولت زندهرود در فولاد مبارکه گفت: این پست که تأمین برق واحدهای احیا مستقیم 2 (شهید خرازی) بههمراه خطوط انتقال مربوطه را بر عهده دارد، با همکاری بینظیر فولاد مبارکه و برق منطقهای اصفهان احداث شد و در اسفندماه سال 1396 در مدار بهرهبرداری قرار گرفت. عباس اکبری محمدی با اشاره به وجود دانش مطلوب و تجربۀ موفق بهرهبرداری فولاد مبارکه از این پست که بالاترین سطح ولتاژ در شبکۀ برق کشور را دارد و ازلحاظ ایمنی و تأثیر عملکرد از اهمیت بسزایی برخوردار است، تصریح کرد: با برقدار شدن پستهای جدید، ضمن انتقال قسمتی از بار الکتریکی شرکت به پست جدید، پایداری تأمین برق شرکت افزایش مییابد و محدودیتهای فصلی نیز درزمینۀ تأمین برق موردنیاز خطوط تولید کاهش مییابد. مدیر ناحیۀ انرژی و سیالات فولاد مبارکه در ادامه از تشکیل کمیتۀ مشترک متشکل از واحدهای دیسپاچینگ، سایر واحدهای مرتبط شرکت برق منطقهای اصفهان، واحدهای اجرای پروژههای انرژی و سیالات و واحد توزیع برق فولاد مبارکه و همچنین تهیۀ دستورالعمل بهمنظور برقدار کردن پستهای احداثشده شامل پست 400 کیلوولت NIS2 و پست 63 کیلوولت MIS2 خبر داد و گفت: در این جلسه با حضور مدیران و کارشناسان برق و نیروگاه فولاد مبارکه و برق منطقهای اصفهان راهکارهای تعامل و همکاری هرچه بیشتر و به بار نشستن هرچه سریعتر پروژههای تعریفشده مورد بررسی و تبادلنظر قرار گرفت. گفتنی است طی این بازدید، معاون اجرای پروژهها و مدیر اجرای پروژههای انرژی و سیالات فولاد مبارکه ضمن ارائۀ گزارشی از مراحل و میزان پیشرفت احداث پستهای مذکور، بر تداوم همکاری تیمهای فنی برق منطقهای اصفهان جهت تکمیل و راهاندازی این پروژهها تأکید کرد.
© 2020 ارسال شده در تاریخ یکشنبه 16 دسامبر 2018 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/99715