(تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان

رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین روز چهارشنبه به اصفهان سفرکرد.  
(تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان (تصاویر) سفر رئیس شورای ریاست جمهوری بوسنی به اصفهان
ایرنا/ عکاس: کاظم قانع
© 2021 ارسال شده در تاریخ شنبه 21 اسفند 1395 در پایگاه خبری شمس | اخبار شهرستان مبارکه

لینک خبر: https://www.mobarakeh.net/94108